مراسم هفتمین جشنواره غذای دانشجویی عصر دوشنبه در سالن شهید فتحی مجتمع خوابگاههای کوی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

مراسم هفتمین جشنواره غذای دانشجویی عصر دوشنبه در سالن شهید فتحی مجتمع خوابگاههای کوی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد .

 

 

 

جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 1

 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 2
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 3
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 4
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 5
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 6
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 7
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 8
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 9
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 10
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 11
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 12
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 13
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 14
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 15
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 16
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 17
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 18
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 19
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 20
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 21
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 22
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 23
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 24
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 25
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 26
 • جشنواره غذای دانشجویان ایران - تصویر 27
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه