عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی

تصاویری از اکران خصوصی فیلم های "سیزده" و "کالسکه" و "دریا و ماهی پرنده"

 

 

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 1

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 2

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 3

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 4

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 5

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 6

اکران خصوصی فیلم دریا و ماهی پرندهاکران خصوصی فیلم دریا و ماهی پرنده

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 9

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 10

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 11

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 12

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 13

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 14

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 15

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 16

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 17

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 18

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 19

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 20

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 21

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 22

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 23

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 24

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 25

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 26

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 27

عکس های بازیگران در اکران خصوصی سه فیلم جدید ایرانی - تصویر 28

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه