هفدهمین جشن سینمایی – تلویزیونی دنیای تصویر (حافظ) شنبه شب با معرفی برگزیدگان در دو بخش سینمایی و تلویزیونی در تالار وزارت کشور برگزار شد. تصاویری از حضور چهره ها در این جشن را در گزارش زیر مشاهده می کنید. هفدهمین جشن حافظ. (مهر/ هنرآنلاین).

هفدهمین جشن سینمایی – تلویزیونی دنیای تصویر (حافظ) شنبه شب با معرفی برگزیدگان در دو بخش سینمایی و تلویزیونی در تالار وزارت کشور برگزار شد. تصاویری از حضور چهره ها در این جشن را در گزارش زیر مشاهده می کنید.

 

 

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 1

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 2

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 3

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 4

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 5

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 6

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 7

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 8

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 9

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 10

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 11

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 12

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 13

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 14

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 15

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 16

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 17

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 18

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 19

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 20

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 21

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 22

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 23

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 24

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 25

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 26

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 27

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 28

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 29

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 30

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 31

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 32

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 33

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 34

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 35

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 36

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 37

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 38

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 39

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 40

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 41

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 42

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 43

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 44

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 45

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 46

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 47

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 48

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 49

هفدهمین جشن حافظ. (مهر/ هنرآنلاین) 

تصویر

تصویر 

امروز به روایت تصویر// کنسرت کمانچه، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

 امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ...

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

 امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ...

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ... 

امروز به روایت تصویر// جشن حافظ، تشویق والیبالیست‌ها، اکران مردمی فیلم و ...

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 70

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 71

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 72

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 73

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 74

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 75

هنرمندان در جشن حافظ - تصویر 76


 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه