کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن. کریستن استوارت، الیویه آسایاس و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن۲۰۱۶. کریستن استوارت و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن. آدریانا لیما در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن. پدرو آلمودوار و آدریانا اوگارته در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶. ...

 

6cannesfilmfesttitr.jpg

کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 کریستن استوارت در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 کریستن استوارت و الیویه آسایاس در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن2016

 

کریستن استوارت، الیویه آسایاس و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن۲۰۱۶

 

 کریستن استوارت، الیویه آسایاس و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن2016

 

 کریستن استوارت، الیویه آسایاس و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

کریستن استوارت و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 کریستن استوارت و لارس ایدینگر در فرش قرمز فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

آدریانا لیما در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آدریانا لیما در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

پدرو آلمودوار و آدریانا اوگارته در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶

 

http://www.salamcinama.ir/public/images/usrUploader/movImg/PedroAlmodovarandAdrianaUgartejuletacannes1.jpg

 

 آدریانا اوگارته و پدرو آلمودوار در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 پدرو آلمودوار و آدریانا اوگارته در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

ایزابل ژولارت در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ایزابل ژولارت در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 ایزابل ژولارت در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن 2016

 

کارلی کلاوس در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 کارلی کلاوس در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

باربارا پالوین در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶

 

 باربارا پالوین در فرش قرمز فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن 2016

 

کریستن استوارت بازیگر فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶

 

 کریستن استوارت بازیگر فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 کریستن استوارت بازیگر فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در فتوکال شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 کریستن استوارت در فتوکال فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن 2016

 

 کریستن استوارت در نشست خبری فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 الیویه آسایاس و کریستن استوارت در فتوکال فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در جشنواره فیلم کن 2016

 

الیویه آسایاس کارگردان فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در فتوکال شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 

 الیویه آسایاس کارگردان فیلم «خریدار شخصی»(Personal Shopper) در فتوکال شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

پدرو آلمودوار، اما سوآرث و آدریانا اوگارته در فتوکال فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره کن ۲۰۱۶

 

 پدرو آلمودوار، اما سوآرث و آدریانا اوگارته در فتوکال فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره کن 2016

 

 اما سوآرث، پدرو آلمودوار و آدریانا اوگارته در فتوکال فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره کن 2016

 

 پدرو آلمودوار در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره فیلم کن 2016

 

اما سوآرث در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 اما سوآرث در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 اما سوآرث در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره کن 2016

 

آدریانا اوگارته در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آدریانا اوگارته در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در شصت و نهمین جشنواره فیلم کن

 

 آدریانا اوگارته در کنفرانس خبری فیلم «جولیتا»(julieta) در جشنواره کن 2016

 

فرش قرمز فیلم «آکواریوس»(Aquarius) در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶

 

 فرش قرمز فیلم «آکواریوس»(Aquarius) در جشنواره فیلم کن 2016

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه