تعبیر خواب

تعبير خواب ريحان

تعبیر خواب. به روایت امام جعفر صادق. دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال. اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی م

تعبیر خواب تعبیر ریحان در خواب تعبیر ریحان

ادامه مطلب ...
تعبير خواب ريش

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. ریش درخواب، آرایش مردان و کدخدائی آنان بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ای است که تسبیح او این است: پاک است آن خداوندی که مردان را بیاراست به ریش ها و زنان را به گیسوها. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. اگر بیند ریش خود را به ناخن پیرای می ساخت، دلیل است کدخدائی خویش تیمار دارد. اگر بیند ریش را خضاب کرد و خضاب نمی پذیرفت، دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد. اگر بیند که ریش خودرا بر زمین می کشید

تعبیر خواب تعبیر ریش در خواب خواب ریش

ادامه مطلب ...
تعبير خواب ريگ

تعبیر خواب. به روایت امام جعفر صادق. دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است. اول: مشغولی در دین و دنیا. خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لکن بارنج و عذاب. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همی شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلی مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ میخورد یا جمع می کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیندبه کسی ریگ می داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. ریگ مال و نعمت است به

تعبیر خواب تعبیر ریگ در خواب تعبیر ریگ

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رازيانه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رازیانه به خواب، اگر به وقت باشد، اگر بی وقت، دلیل غم و اندوه کند و خوردنش مضرت بود. اگر بیند در زمینی که ملک او بود رازیانه بسیار داشت، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رازیانه گیاهی است دارویی که در قدیم مصرف درمانی گسترده ای داشت ولی امروز کمتر کسی حتی به شکل آن را می شناسد. این گیاه به ندرت ممکن است در خواب دیده شود ولی اگر دیدید خوب نیست چون بر خلاف اثری که در طب گیاهی دارد در خواب داشتن و خوردنش غم می آورد و میزان غم و اندوه به مقدار رازیانه ای که در خواب خویش

تعبیر خواب تعبیر خواب رازیانه تعبیر رازیانه

ادامه مطلب ...
تعبير خواب راسو

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد. اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد. اگر بیند گوشت راسو میخورد یا چیزی از اندامهای او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند. تعبیر خواب. به روایت امام جعفر صادق. دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بیماری. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می

تعبیر خواب تعبیر خواب راسو خواب راسو

ادامه مطلب ...
تعبير خواب ران

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسی را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. ران راست، دلیل کند بر خویشان پدری، ران چپ، دلیل بر خویشان مادری کند. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند. اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهتری اندوه و خواری برسد. اگر بیندگوشت رانهای او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب جاده یا راه

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. جاده ها در خواب های ما (زندگی و سرنوشت) هستند. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم. اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می کنید. اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست. اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می شوید و به دشواری می افتید. اگر جاده ای را که می پیمودید ( با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی کند) صاف و هموار بود تعبیری مخالف تعبیر بالا دارد و خواب شما می گوید راه

تعبیر خواب جاده تعبیر خواب راه تعبیر خواب راه جاده

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رب ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می کنید. سودی عایدتان می شود که زائیده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است. اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می رسد و شما از آن بود خوشتان می

تعبیر خواب تعبیر رب در خواب تعبیر خواب رب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. دیدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود. اگر رز را خراب بیند، دلیل کند بر بدی احوال خداوندش و زبان تاویلش خدمتکار خانه بود. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. اگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است که بیمار گردد. اگر بیند که ر

تعبیر خواب تعبیر خواب رز

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رسن

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رسن درخواب عهد و پیمان است. اگر بیند دست در رسن زده بود و معلق آویخته، دلیل که بر قدر بلندی رسن از زمین بلندی و منزلت یابد. اگر بیند رسن ببرید و اندکی در دست او بماند، دلیل که از قدر و منزلت بیفتد. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند رسن از آسمان آویخته بود و او دست در آن زده بود. دلیل که پیمانی بود میان او و ایزد حق تعالی چنانکه، اگر بیمار بود میگوید: ارگ حق تعالی مرا شفا دهد، چنین کنم. اگر بیند که بر رسن به پای ایستاده بود، دلیل بر تاکید همان پیمان کند که با حق تعالی کرده بود. تعبیر خواب به روا

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رشته

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می خوریم. این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.

تعبیر خواب تعبیر رشته در خواب تعبیر رشته

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رف

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رف طاقچه ای است بالاتر از دسترس معمول و متداول که امروز در اتاق ها دیده نمی شود. دیدن رف در خواب دلیل داشتن توقع فوق العاده یا خواستن مقامی است که از شان و مقام و مرتبه ما بیشتر است و حقا نباید به آن دسترس داشته باشیم ولی می کوشیم که به آن برسیم. اگر در خواب ببینیم که روی رف نشسته ایم به مقامی منیع می رسیم که تصور رسیدن به آن برای ما مشکل بوده. اگر ببینیم که از رف پایین می آییم از مقام خود معزول می شویم. اگر در خواب ببینیم اتاق ما رف دارد در حالی که قبلا نداشته کاری بزرگ به ما پیشنهاد می شود. اگر ب

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رفتگر

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. اگر ببینیم رفتگری زباله های خانه ما را می برد غم خواری می یابیم که غم و اندوه ما را می کاهد و مشکل گشایی می آید که مشکلات زندگی ما را از میان بر می دارد. اگر ببینیم رفتگر آمد ولی زباله های ما را برد تعبیر خلاف آن است. اگر ببینم خودمان رفتگر شده ایم مشکلات دیگران را از بین می بریم و غم زدایی و چاره جویی می کنیم.

تعبیر خواب تعبیر خواب رفتگر

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رفو

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رفوکردن جامه و چیزهای دیگر، دلیل بر جنگ و خصومت کند. اگر بیند جامه خویش یا جامه اهل یا دستاری یا مقنعه را رفو می کرد، دلیل که او را با کسی از خویشان جنگ و خصومت افتد. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند جامه خویش را رفو می کرد و نتوانست، دلیل که از جهت عیال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و با همه کس به گفتگوی درماند و جهد کند تا کار خویش را صلاح آورد و از خصومت باز رهد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. معبران کهن نفس سوزن زدن منهای دوختن را خوب ندانسته اند و به هم

تعبیر خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رقص

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود. تعبیر خواب. به روایت امام جعفر صادق. رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. چون معبر

تعبیر خواب تعبیر رقص تعبیر رقص در خواب

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رمال

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند. چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می شوید. اگر دیدید خودتان رمال شده اید کاری زشت مرتکب می شوید که خیر دنیا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت می کنند.

تعبیر خواب تعبیر خواب رمال تعبیر رمال

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رمان

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. اگر در خواب دیدید رمان می خوانید خود را در آینده به کاری مشغول می کنید که سودی ندارد و فقط خستگی برایتان می ماند. اگر دیدید دیگری رمان می خواند و شما گوش می دهید کسی به شما دروغ می گوید و وعده پوچ و واهی می شنوید که حقیقتی به دنبال ندارد. اگر دیدید خودتان رمان می نویسید تدبیر کاری را می کنید که نه برای شما و نه برای دیگری سودبخش است.

تعبیر خواب تعبیر خواب رمان

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رنده

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. رنده دو نوع داریم. یکی رنده آشپزخانه و دیگری رنده نجاری. رنده آشپزخانه زنی است بدخو و تباه کننده و اسراف گر که در زندگی بیننده خواب را از بین می برد و دارایی شوهرش را تباه می کند و همان طور که رنده می خراشد او نیز چنان اسراف گری می کند که مرد را به خاک مذلت می نشاند. اگر در خواب ببینید با رنده آشپزخانه کار می کنید چنین زنی در زندگی شما هست یا پیدا می شود. رنده نجاری مردی است محکم و استوار و بذال که کارها را سامان می بخشد و با این که خشونت دارد نرمی و نیکی به جای می گذارد. داشتن و دیدن چنین رنده ای

تعبیر خواب تعبیر خواب رنده

ادامه مطلب ...
تعبير خواب رنگ

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیماری باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانی که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه زنان و مردان، دلیل براندوه و مصیبت کند. تعبیر خواب. به روایت امام جعفر صادق. رنگ سفید و سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر یافتن و دین

تعبیر خواب خواب رنگ تعبیر خواب رنگ

ادامه مطلب ...
تعبير خواب روبان

تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. این خواب را زنان می بینند و مردان نمی بینند مگر در رابطه با یک زن باشد. اگر زنی در خواب ببیند که به موی خویش روبان بسته خطایی مرتکب می شود که مردم او را سرزنش می کنند و اگر ببیند که روبان را به لباس خود می بندد عملی می کند که حرمت زنانه اش متزلزل می شود و مقامش در خانواده به مخاطره می افتد. بستن روبان های بسیار تظاهر و ریاکاری است و گرفتن روبان از دیگران شنیدن تملق است و چاپلوسی. روبان اگر زرد باشد خوب نیست. اگر سیاه باشد نیز خوب نیست ولی سرخ و صورتی خوب است. اگر مردی ببیند که روبان به کسی می دهد ب

تعبیر خواب تعبیر خواب روبان

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه