نوشته‌هایی با برچسب "تعبیر خواب"

تعبیر خواب تعبیر خواب

تعبیر خواب از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آینده را پیش بینی کنند لذا برای این منظور اقوام مختلف علوم متنوعی را خلق کرده اند مانند ستاره شناسی ، تعبیر خواب ، طالع بینی ، فال قهوه و . که کم هم نیستند . تعبیر خواب نیز یکی از این علوم به شمار می رود و معایب و مزایاییدارد :تعبیر خواب از لحاظ پیش گوئی یکی از بالاترین سطح ها را دارد و می توان توسط آن محدوده بسیار بزرگی را پیش بینی کرد زیرا که عالم خواب عالم روح است و روح میتواند زمان را طی کند و در حال به آینده برسد و تنها عیب آن محدود بودن به خواب دیده شده است ولی با این حال تعبیر خواب را یکی

تعبير خواب تغار تعبير خواب تغار

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند تغار او بشکست یا ضایع شد، دلیل است که آن زن از او جدا شود، یا از دنیا رحلت کند. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. نوشته اند تغار در خواب زنی است پرهیزگار و نیک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگی می کند و با تدبیر امور خانه را به نظام می آورد. تغار ظرفی است گلی مثل زیر گلدانی که این روزها مرسوم و متداول است که بدنه ای کلفت و لبه ای بلندتر از زیر گلدانی ها دارد. در گذشته از تغار برای سائیدن کشک و خیس کردن سماغ و تهیه تتماج استفاده می کردند. امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد برای زیر گلدا

تعبير خواب جام تعبير خواب جام

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند جام پر آب یا گلاب فرا گرفت یا کسی بدو داد و از آن بخورد، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد و او فرزندی پارسا آید که از او راحت بیند. اگر بیند آب از جام بریخت و جام بماند، دلیل که فرزندش بمیرد و مادرش بماند. اگر بیند جام بشکست و آب بریخت، دلیل برهلاک فرزند است و مادر، هردو. تعبیر خواب. به روایت جابرمغربی. اگر جام ها در خانه در دیوار نشانده بود، دلیل که به عدد آن جام ها او را کنیزکان و زنان بود. اگر جام سفید یا سبز بیند، دلیل که او را زنان مصلح پارسا باشد. اگر جامهای سرخ بیند، دلیل که او را زنان معاشره

تعبير خواب جغد تعبير خواب جغد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر کسی بیند آواز جغد همی شنید، دلیل که در آنجا نوحه و شیون بود به قدر بانگ جغد. اگر بچه جغد بود، دلیل که فرزند او شوم و ناخلف است. اگر بیند گوشت جغد خورد، دلیل که از مال مردی دزد نابکار به قدر آن چیز بخورد. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث. اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.

تعبير خواب دريا تعبير خواب دريا

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش ا

تعبير خواب ترب تعبير خواب ترب

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. تُرُب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند میخورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد. اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و

تعبير خواب تن تعبير خواب تن

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر بر تن خویش زیادتی بیند، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن، اگر بر تن خویش نقصانی بیند، دلیلش به خلاف این است. اگر بیند هممه تن او آماس داشت، دلیل که بیمار شود. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. تن در خواب دیدن، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند، دلیل بر عیش و معیشت کند. اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها. اگر تن را فربه بیند، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها. اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید، دلیل که زندگی به عیش و

تعبير خواب ديوار تعبير خواب ديوار

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر بیند به دست خود دیوار بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن بینی و تباهی او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. دیوار در خواب، حال بیننده خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و با قوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار خراب می کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر

تعبير خواب ترنگبين تعبير خواب ترنگبين

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر ترنگبین درخواب دید یا خورد، دلیلش بر سه وجه است. اول: مال و روزی حلال بی منت خلق. دوم: معیشت و گشایش کارها. سوم: کام دل یافتن. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. ترنگبین در خواب، مال بی منت است. اگر بیند ترنگبین بسیار داشت یا کسی بدو داد، دلیل که روزی بسیار یابد، از آنجا که امید ندارد و کارهای او به نظام شود. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. ترنگبین یا ترنجبین را در خواب بی مورد و بدون مناسبت نمی بینیم. چون جنبه داروئی دارد. اگر در خواب ببینیم حتما یا بیماری همراه آن است و یا زمینه ای از بیم

تعبير خواب آتش تعبير خواب آتش

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد. اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد. اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت. اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید. اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود. اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان

تعبير خواب تاج تعبير خواب تاج

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است.

تعبير خواب جسد تعبير خواب جسد

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق است از هدی. اگر مُغی را به خواب یند، دلیل که صاحب خواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید. اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلی

تعبير خواب جنازه تعبير خواب جنازه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. اگر کسی بیند که جهود شد، دلیل که صاحب خواب را کاری مشکل پیدا گردد و بر مخالف شریعت سنت یابد، زیرا که یهودمشتق است از هدی. اگر مُغی را به خواب یند، دلیل که صاحب خواب به کارهای دنیا فریفته گردد و غافل بود از کار آخرت. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی در خواب بیند جهود شد، دلیل که بر راه بدعت بود و جهودان را یاری دهد و قول ایشان را راست دارد. اگر کسی بیند او جهود شد یا ترسا یا مشرک یا بت پرست، دلیل بود بر ضلالت و گمراهی او بر خدای تعالی و بهتان و دروغ گوید. اگر بیند از آن کیش برگشت و مسلمان شد، دلی

تعبير خواب روز تعبير خواب روز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. بهترین روزها اگر به خواب بیند، روز آدینه است، بعد از آن دوشنبه و پنج شنبه است و هر چند روز را روشن تر و صافی تر بیند بهتر بود. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترین روزها روز آدینه است و بعد از آدینه دوشنبه و پنجشنبه دیدن روز در خواب در شرایط عادی هیچ تعبیری ندارد و بی تفاوت است مگر این که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمی گیرد. مگر اینکه غیر طبیعی به نظر برسد به هر صورت دیدن روز در خواب نیکو است ولی اگر ناگهان ببینید روز تاریک شد و غیر معمول به

تعبير خواب پيسي تعبير خواب پيسي

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. پیسی در خواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: میراث. سوم: منفعت. چهارم: کار مشکل. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. پیسی در خواب، مال و توانگری است. اگر بیند تن او پیس شد، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد. تعبیر خواب به روایت جابرمغربی. اگر بیند با مردی پیس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دلیل که او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخیل است، دلیل که او را از حرام منفعتی رسد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می شویم

تعبير خواب تاب تعبير خواب تاب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. تاب دادن رسن یا ریسمان بر سه وجه است. اول: سفر و تحویل. دوم: ریاضت نفس. سوم: گشایش کارهای فروبسته. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی بیند رسن را تاب می داد یا ریسمان را، دلیل که به سفر شود و سفرش به قدر درازی و کوتاهی رسن یا ریسمان است. اگر بیند دراز بود، سفر دراز کند. اگر کوتاه بود، سفرش کوتاه است. اگر از برای دوختن ریسمان را تاب می داد، دلیل که بهر مصلحتی کاری کند یا از بهر راحت نفس ریاضت کشد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. تاب، بی اعتباری و تزلزل در رای و اراده و بی اعتمادی به کار

تعبير خواب چپاول تعبير خواب چپاول

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. تاراج هم می تواند غم و غصه باشد و هم فراوانی و نعمت. تعبیر خواب. به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. در خواب می بینیم که یا مال ما را تاراج می کنند یا مال دیگری را می برند و ما شاهد یا عامل آن هستیم. اگر ببینیم مال دیگری را به تاراج می بریم برای صاحب مال غم و غصه بوجود می آوریم و چنانچه مال ما را می برند غم و رنج به ما می رسد.

تعبير خواب تاريكي تعبير خواب تاريكي

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. تاریکی در خواب بر پنج وجه است. اول: کفر، دوم: تحیر، سوم: فروبستن کارها، چهارم: بدعت، پنجم: در ضلالت افتادن. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. تاریکی در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهی یابد. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی به روشنائی مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند در تاریکی است و آن تاریکی باز به روشنائی شد و دیگر بار به تاریکی شد، دلیل که این منافق بود. تعبیر خواب به ر

تعبير خواب تازيانه تعبير خواب تازيانه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. تازیانه در خواب بر پنج وجه است. اول: شعث. دوم: جدل کردن. سوم: روشن شدن کاری مشکل. چهارم: سفر و مفارقت. پنجم: بزرگی و مال. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. اگر کسی دید که کسی را به تازیانه بِزَد، دلیل که به کاری مشغول شود که از آن کسب و کسب او فایده بدو نرسد. اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کاری که در دست دارد بیندازد. اگر کسی دید کسی را به تازیانه بزد و خون ازتن وی روان شد، دلیل که سخنهای ناخوش شنود. تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال. اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مرا

تعبير خواب ترس تعبير خواب ترس

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان

تعبير خواب آبله تعبير خواب آبله

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است. افزایش مال. زن گرفتن. آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر ، سربازی ، سفر تحصیلی ، . ). روا شدن حاجت. ایمن شدن از ترس و بیم نگرانی. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. اگر در خواب آبله یا تاول ببینید ، دلالت بر افزایش مال دارد. اگر ببیند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می یابد و به خواسته هایش نیز میرسد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. توضیح کرمانی که در تعبیرهای. دیگر به آن اشاره نرفته ، این است که مال به دست آمده حرام است. تعب

تعبير خواب جارو تعبير خواب جارو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است. اول: خادم، دوم: منفعت، سوم: متقاضی چیزها که به مردم است بدو رسد. تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. جاروب درخواب، خادم و خدمتکار است و جاروب درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند. اگر بیند که خانه را به جارو می رُفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می رُفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل زوائد مخارج ضروری را زدن و ب

تعبير خواب خز تعبير خواب خز

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. جامه های خز به خواب دیدن، کسی را که سزای خز بود، بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: خیر و برکت. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت با اندازه قیمت جامه. پنچم: ولایت و بزرگی. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. دیدن خز به خواب ازجامه و دستار و قبا و کلاً آن چه بدین نماید، جمله مردان را پسندیده بود ولو این جامه ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وی صورت نباشد، دلیل بر غم و سختی کند ولکن رنگ سبز به جامه ها دیدن، بد نبود. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. پوشیدن جامه خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه خز پوشید

تعبير خواب جو تعبير خواب جو

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. جو درخواب دیدن، مال بود، که آسان به دست آید و جو فروش به خواب دیدن، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند. تعبیر خواب. به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند جو تر یا خشک یا پخته همی خورد، دلیل که خیری اندک به وی رسد. اگر کسی بیند جو داشت یا کسی بدو بخشید، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی بدو رسد و، دلیل بر تندرستی است. اگر بیند جو در زمین می کاشت، دلیل که وی را مال جمع گردد و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است. چ

تعبير خواب جوراب تعبير خواب جوراب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. جوراب پای مال مرد است. اگر بیند از جوراب او بوی خوش می آمد، دلیل که مرگ و زندگانی او را ثناگوید. اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند. اگر بیند جوراب او ضایع شد، دلیل که زکوة ندهد و مال او ضایع شود. تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین. جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه