نوشته‌هایی با برچسب "تعبیر زردآلو در خواب"

تعبير خواب زردآلو تعبير خواب زردآلو

تعبیر خواب. به روایت محمد بن سیرین. زردآلو چون به وقت بود وطعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویی که خورد او را دیناری حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتی رسد. تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی. اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردی بی اصل منفعت یابد. تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق. زردآلو به خواب، بیماری است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شیرین بود منفعت است. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی. زردآلو به خواب دید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه